Bilimsel Metin Çevirisi

Günümüzde birçok bilim insanı çalıştıkları alanlarda yayınlar hazırlamakta; çalışmalarını yazıya dökmektedir. Bu yazılar uluslararası platformlarda yayınlanmakta, bu sayede tüm dünyanın bu bilimsel yazılardan haberi olmaktadır. Günümüzde birçok süreli yayınlarda yazıları bulunan bilim insanlarının farklı kültürlere açılması ise bilim dünyasının gelişmesi adına önemli bir noktadır. Bilim dünyasının evrensel oluşu ise bu yazın ürünlerinin birçok farklı dile çevrilmesi gerekliliğini de doğurmuştur. Bu bağlamda bilimsel ve bilimsel konular üzerine yapılan çevirilere bilimsel metin çevirisi denir. Bu çeviri türü temelde bilim ve teknolojinin gelişmesiyle büyük bir ivme kazanmış; bilimsel metinlerin çevirisi yoğun olarak yapılmaya başlanmıştır. Tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bilimsel ve bilimsel metin çevirileri bilimin dünya çapında gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Gelin bilimsel ve teknik metin çevirisinin ayrıntılarını sizlerle birlikte öğrenelim.

 

Dünden Bugüne Bilimsel Metin Çevirisi

Bilimsel ve teknolojik çalışmalar insanlığın ilk zamanlarından bu yana devam etmektedir. Bilimin ve teknolojinin ise evrensel bir olgu olması bilimsel alanda meydana gelen yeniliklerin tüm uluslararası platformlarda paylaşılması gerekliliğini doğurmaktadır. Modern anlamda ise Batıda bilimin gelişmesini sağlayan en önemli etmenlerden biri de Arapçadan Latinceye yapılan çeviriler olmuştur. Günümüzde ise bilimsel metin çevirisinin giderek artması bize bu konuda büyük katkılar sağlamaktadır.

Bilimsel ve teknolojik metinler bilimsel terminolojinin yoğun olduğu, zaman zaman anlaşılması zor, yoğun olarak bilimsel unsurlar içeren metinlerdir. Bu metinleri yazan kişiler alanlarında uzman birer bilim insanı oldukları ve bu metinlerin yayınladığı mecralar da çoğunlukla metnin yazıldığı alanda bilgi sahibi olan kişiler oldukları için bilimsel metin çevirisi yapmak daha titiz olunması gereken bir süreç haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında bilimsel metin çevirilerinin de kendine has çeviri stratejileri vardır. Bilimsel makale çevirisinde ilk olarak dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Bunlar terminoloji ve çeviri metinlerinin kullanılabilir nitelikte olmasıdır.

Bilimsel metinler terminolojinin yoğun olarak kullanıldığı, anlaşılmayabilecek, dahil olduğu alana özgü birçok kelimeyi içeren metinler olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bilimsel metin çevirisi yaparken ilk olarak kelimelerin o alanın terminolojisinde ne ifade ettiğini öncelikli olarak anlamak gerekmektedir. Bu nedenle metni çevirmeye başlamadan önce çevirmenin bu alanda yayınlanmış yazın ürünleri içerisinde terminoloji taraması yapması gerekmektedir. Araştırma sonucunda çevireceği kelimelere karşılık bulduğu ifadeler uygun olduğu takdirde çeviride bu karşılıkları kullanması; uygun olmadığı takdirde ise kendi ana dilinde bu ifadenin anlamına ve kullanıldığı terminolojiye uygun olarak yeni ifadeler türetmesi öncelikle çeviri stratejilerinden biri olmalıdır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi bir çevirmenin bilimsel alanda çeviri yapması gerektiğinde ilk olarak dikkat etmesi gereken nokta metni okumak, metnin amacını, işlevini, ele aldığı konuyu ifade ediş biçimini belirlemek; bir sonraki aşama olarak metinde geçen terminolojik ifadelerin doğru karşılıklarını bulmak için gerekli terminolojik taramayı terminoloji sözlükleri, ansiklopediler ve diğer bilimsel kaynaklarda yapmak, eğer kendi ana dilinde o terime karşılık olabilecek bir ifade yoksa buna karşılık yeni bir ifade türetmek olmalıdır.

Öte yandan çevirinin kullanılabilir nitelikte olması da çeviri süreci açısından belirleyici bir noktadır. Bu noktada çeviri alanındaki bazı araştırmacılar bilimsel metinlerde zaman zaman terminolojinin o kadar da önemli olmadığını öne sürmektedirler. Bu araştırmacılara göre bilimsel metinlerin tercümesi sadece terimlere doğru karşılıkların bulunup çevrilmesinden ibaret değildir. Bilimsel makaleler, bilimsel ürün bilgileri, ilaç prospektüsleri,Bilimsel  Değerlendirme Makaleleri Konferans Raporları Toplantı Özetleri gibi metinlerin çevirisinde temel kaygı okurların bu metinlerdeki bilgileri kolay, uygun ve etkin bir biçimde kullanıp kullanamayacakları olmalıdır.