cevirmenler-icin-ornek-ceviri-fiyat-teklifi

XXX Yeminli Tercüme Bürosu)
Adres:
Tel: Faks: 0505 555 55 55
E-mail: info@ ; Web: http://www.tercumanadi.com
Düzenleme yer ve tarihi: 09/08/2017
Beylikdüzü, İstanbul

 

Tercüme Fiyat TEeklifidir

Sn X……. ..Y….’nin bilgi ve dikkatlerine,
Sizin Teklif Talebinizin Tarihi:09.02.2015
Sizin Teklif Talep Numaranız: Bila…
Fiyat Teklifimin Numarası: Dildendile_B_201502095-B
Fiyat Teklifimin Tarihi: 09.02.2015

İlgi: Bugün eposta ekinde gönderdiğiniz, işbu talebinize konu 1 adet MS-WORD formatlı Hukuki konulu dosya.

Yukarıdaki referansa ilişkin olarak; aşağıdaki çeviri maddelerinde yer alan hükümlerin ayrılmaz bir parçası olduğu işbu fiyat teklifimi kabul etmenizi umar; çeviriye başlamam için ödeme dekontu ve/veya iş kabul teyidinizi göndermenizi rica ederim.

Teklifin geçerlilik süresi: 09.08.2015 Pazartesi günü, en geç saat 18.00’e kadar.

Net Daktilo Hizmet Bedeli : 0,00 TL
Net Çeviri Hizmet Bedeli : 300,00 TL (Üç yüz TL)
Toplam Net Hizmet Bedeli : 500,00 TL (Üç yüz TL)
Ödeme Şekli: %50 peşin avans , % 50 iş tesliminden sonra beş (05) iş gününde banka ile
Avans Ödeme Tutar ve Vadesi : 150,00 TL (Yüz elli TL) / 09.02.15
Bakiye Tutar ve Vadesi : 150,00 TL (Yüz elli TL) / 18/02/2015.
Çeviri Dili : Türkçe-Fransızca
Çeviri Konusu : Hukuki
Fiyatlandırma Ölçüsü : Kaynak dosyanın net/boşluksuz toplam karakter sayısı (Karakter: klavye vuruşu demektir)
Birim Fiyat Ölçüsü : Beher boşluksuz karakter başına;
Normal Birim Fiyat : 0,015 TL (ya da beher 1000 karakter için 15,00 TL)
Acil/Gece Mesaili Birim Fiyat : 0,020 TL (ya da beher 1000 karakter için 20,00 TL)
Kaynak Metin Toplam Karakter Sayısı: Boşluksuz 19.597 adet
Fiyatlandırmaya Esas Alınan Toplam Karakter Sayısı: Boşluksuz 20.000 adet
Resim içi metinlerin hacmi : 0.000 karakter
Tercüme edilecek metin hacmi : 19.597 adet boşluksuz karakter
Toplam Hedef Metin (Çeviri) Hacmi: Tahmini olarak boşluksuz 25.000 adet
Toplam Hedef Metin (Çeviri) Ticari/ İtibari Değeri: Tahmini olarak: 375,00 TL
Teslim Şekli: Yukarıda belirtilen e-posta adresinize ekte gönderilecektir.
Teslim Süresi: 10.000 karakter /günlük iş kapasitesine göre bir (01) iş günü.
Talep Ettiğiniz Teslim Süre Sonu : Tarih belirlemek tarafınızca bana bırakılmıştır.
Çeviri Teslim Tarihi : 13.02.2015 Perşembe gün içinde
Güncel Banka Hesap Bilgilerim:
FİNANSBANK ( Enpara.com)
Gültekin Rengial * Müşteri no.
IBAN: TR11

 

Önemli Hatırlatmalar

Not-1: Çevirilerim, teslim tarihi itibarı ile bir (01) yıl süre ile satış sonrası hizmet garantisi kapsamındadır.
Not-2: 3065 sayılı K.D.V. ve 3349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki hükümlere göre, GÖTÜRÜ HİZMET olarak size verilecek işbu çeviri hizmet bedeline ilişkin tüm yasal, idari ve mali yükümlülüklerin (ilgili kurumlara belge-beyanname düzenleme, ibraz ve tevsik etme, muhasebeleştirme, vergi, resim, harç, prim, kesinti, stopaj ödemesi dahil) işveren olarak tarafınıza ait olduğu kabul etmiş bulunuyorsunuz.
Not-3: 4857 sayılı İş Kanunun 32. Md. Kapsamındaki hükümler gereği, GÖTÜRÜ HİZMET olarak size verilecek olan işbu çeviri hizmet bedeline ilişkin tüm yasal, idari ve mali yükümlülüklerin (ilgili kurumlara belge-beyanname düzenleme, ibraz ve tevsik etme, muhasebeleştirme, vergi, resim, harç, prim, kesinti, stopaj ödemesi dahil) işveren olarak tarafınıza ait olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.

 

Çeviri Kalitesi, Mali/Hukuki ve Ödeme Güvencesine İlişkim Hükümler

Madde 1: Burada, çevirmen olarak ben (Gültekin Rengial) Satıcı ya da Çevirmen; işletmeniz/şirketiniz/büronuz ise Alıcı olarak anılacaktır.

Madde 2: Fiyatlandırma ve Vergi Yükümlülüğü: Fiyatlandırma hesabı aşağıdaki ilkelere göre belirlenmiştir.

  • A- Vergi ve yasal/mali yükümlülükler: Çeviri bedeli net olup her türlü vergi,resim, harç ve yasal-mali-idari yükümlülüklerden muaftır. Dolayısı ile buna ilişkin sorumluluk ve yükümlülükler tamamen işletmenize aittir.
  • B) Birim fiyat esası: Kaynak metindeki net/boşluksuz karakter (klavye vuruşu) üzerinden hesaplanmıştır. Beher 1(bir) sayfa boşluksuz bin (1000) klavye vuruşu ve/veya 170 (yüz yetmiş) kelime olarak kabul edilir.
  • C) Karakter sayımı: Karakter sayısı <1000 ( binden az) az olan dosyalar 1000 ( bin) karakter olarak kabul edilir. Ayrıca, 1000 (bin) karakterden fazla dosyalarda küsuratlı tutar sorununu aşmak üzere, karakter sayısında 500’ün altı aşağıya, üstü ise yukarıya yuvarlanır. ( örnek:1450 karakter 1000 karakter sayılır.1540 karakter ise 2000 karakter sayılır.) Buna göre iki örnek çeviri hesaplama yöntemi aşağıda mevcuttur.

Örnek 1: Kaynak metnin: 13450 karakter ( küsuratı 500’ün altında) olduğunu var sayalım.
Birim fiyat: 0,008 TL Çeviri bedeli: 13.000 krt x 0,008 TL = 104,00 TL
Örnek 2: Kaynak metin: 13521 karakter ( Küsuratı 500’ün üzerinde) olduğunu var sayalım.
Birim fiyat: 0,008 TL Çeviri bedeli: 14.000 krt x 0,008 TL = 112,00 TL
Madde 3: Sipariş Kabul Teyidinizin Önemi: Bu yazı, ekli çevirinin teknik ve ticari kural ve koşullarını içeren bu fiyat teklifini yazılı/eposta ile kabul ettiğiniz an itibarı ile kesin sipariş kabulüne dönüşecek olup, ekinde bulunan aynı gün ve ………sayılı İyi Niyet Protokolü ile ayrılmaz bir bütündür.. Her iki taraf olarak gösterdiğimiz/göstereceğimiz tüm dostane ve iyi niyete dayalı tavır, tutum ve davranışa rağmen; aramızdaki bu dostane ve iyi niyete dayalı ticari ilişkiye zarar vermesi, bu ilişkiyi sonlandırması muhtemel ya da kesin nitelikli, istenmeyen/umulmadık bir durum/ koşul veya olay vuku bulduğunda, bu fiyat teklifi ve ekindeki iyi niyet protokolü hükümleri ikimiz üzerinde bağlayıcı ve kanıtlayıcı belge niteliğine sahiptir..
Madde 4: Çeviri Teslim Süresi: Yukarıda belirtilen çeviri teslim zamanı, tarih ve saat olarak, Alıcı olarak bu Fiyat teklifine onayınızı/kabulünüzü işbu fiyat teklifinin geçerlilik süresi sonuna kadar yapmanız halinde geçerlidir. Bu süreyi aşan sipariş onay ve/veya kabulleriniz için geçen süre kadar teslim süresine makul bir zaman ekleneceğini kabul etmiş sayılırsınız.
Madde 5: Çeviri Çalışma saatleri: İşbu teklife konu çeviri işi için harcanacak emek zamanı, çalışma saatleri olarak ülkemizde geçerli iş kanunu hükümlerine tabii olup bu zaman dilimi içinde ortalama günlük çeviri üretim kapasitesi 15.000 (on beş bin) boşluksuz karakter olarak kabul edilmiştir. Buna göre siparişe konu işin hacmine ve niteliğine bakılmaksızın, çeviri işinin normal çalışma saatleri içinde yapıldığı/yapılacağı önceden kabul edilmiş sayılır. Ortalama günlük çeviri kapasitesini aşması ve onaylanan siparişin hacim ve teslim süresi nedeni ile söz konusu işin gece ve hafta sonu çalışmayı (fazla mesai yapmayı) gerekli/zorunlu kılması halinde ya da mesai saatleri dışında ve/veya gece yapılan çeviri işi için önceden bu hususu e-posta ile alıcıya bildirip onay almak kaydı ile çevirmenin, yukarıdaki birim fiyatı % 50 (yüzde elli); hafta sonu ve tatil günü yapılan çeviri işi için ise bu oranı %100 (yüzde yüz) arttırma hakkının saklı olduğunu alıcı ve satıcı olarak birlikte kabul ederler…
Madde 6: Çeviri Hizmet Güvencesi: Tüm çevirilerim, 1 yıl süreli teslim sonrası hizmet garantisi kapsamındadır. Bu kapsamda tüm çevirilerime ilişkin düzeltme, hata giderme, eksik tamamlama ve redaksiyon işlemlerini ücretsiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getireceğimi peşinen beyan ve kabul ederim.
Madde 7: Ödeme Yükümlülüğü: Yukarıda belirtilen fiyatlandırma teklifi kapsamında ödeme yükümlülüğü, ilgili e-posta adresinize söz konusu çevirinin gönderildiği tarihte başlayacaktır. Çeviri bedelini, hiç bir koşul, neden ve gerekçe ileri sürülmeksizin ödeme vadesi içinde ödeyeceğinizi peşinen ve gayrikabil olarak beyan ve kabul etmiş sayılırsınız.
Madde 8: Çeviri Kalite Sorumluluğu: Bana ait çevirilerin tüm redaksiyon işlemleri sadece ve tamamen benim tarafımdan yerine getirilecek olup, buna ilişkin sorumluluk ve yükümlülük sadece ve tamamen bana aittir. Buna rağmen, önceden benden yazılı onay-izin veya rıza almaksızın, böyle bir çeviriye ilişkin herhangi bir düzeltme, tamamlama, hata giderme ya da genel anlamı ile yapılmış/yapılacak olan redaksiyon işlemlerini üçüncü bir kişi üzerinden gerçekleştirmeniz ya da tamamlamanız halinde, o kişiye yaptığınız/yapacağınız hizmet bedelini kesinlikle bana rücu etmeyeceğinizi; hiçbir şekilde alacağımdan mahsup etmeyeceğinizi; bu gibi işlemlerin bu ve daha önceki çevirilerden doğan alacaklarımı olumsuz yönde etkilemediğini / etkileyemeyeceğini peşinen ve gayrikabilirucu olarak beyan ve kabul etmiş sayılırsınız.
Madde 9: Bilirkişi Raporu: Madde 2’deki hükme rağmen, size teslim edilen tercümeye ilişkin olarak ödediğiniz/ödeyeceğiniz peşinat sonrası bakiye tutarını ödeme yükümlülüğünüz, biri sizin, biri benim, bir diğeri ise ikimizin birlikte belirlediği üçüncü bir tercümandan oluşan üç kişilik bir tercüman heyetinin Noter Huzurunda düzenleyeceği Bilirkişi Raporu kararına bağlı olacaktır. Bu raporun kararı her ikimiz için nihai ve bağlayıcı olacaktır. Bu belgeye ilişkin Bilirkişi ve Noter masraflarının tarafınıza ait olduğunu/olacağını beyan ve kabul etmiş sayılırsınız.
Madde 10: Ödememe Hakkı: Bilirkişi rapor sonucu lehinizde olması halinde, bu çeviriye ait bakiye borcunuzu ödememe / cari alacağımdan mahsup etme hakkınız bakidir. Aynı şekilde bu hükmün, iş kabul anlaşmamız gereği bana ödediğiniz/ödeyeceğiniz peşinatın iade edilmesi ya da alacağımdan mahsup edilmesi hususunu kapsamadığı ve söz konusu böyle bir peşinatın kati olarak gayrikabilirücu olduğu hususunda müştereken mutabık olduğumuzu beyan ve kabul etmiş sayılırsınız.
Madde 11: Çeviri için Teslim alma teyidi: Ekli tercümeyi teslim alıp almadığınızı gönderdiğim günün saati itibarı ile en geç 24 (yirmi dört) saat içinde bildirmemeniz halinde teslim almış kabul edilirsiniz.
Madde 12: Çeviri için Düzeltme talep vadesi: Çeviride tespit ettiğiniz/olası hata, eksiklik ve yanlışlıkları düzeltmeye yönelik talepleri değerlendirmek

kaynak: Gültekin Renginal

Sosyal Medyada Paylaş

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için, bizi değerlendirin!

12345 (Değerlendir! / Vote now!)
Loading...
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
WhatsApp Destek Hattı
Size nasıl yardımcı olabiliriz?