Portakal Tercüme Bürosu
Hızlı Teklif Al Online Ödeme

*CUSTODY :NEZARET

*DEFENDANT :SANIK/DAVALI

*DEDENTİON :TUTUKLAMA

*CODE :KANUN

*TRİAL AND APPEAL PERİOD:YARGILAMA VE TEMYİZ SÜRECİ

*CRİMİNAL PROCEDURE :CEZAMUHAKAMESİ USULÜ(CMK)

*İNSPECTOR :MÜFETTİŞ

*SECULAR :LAİK

*CONSERVATİVE :MUHAFAZAKAR,TUTUCU

*TURKİSH PENAL CODE :TÜRK CEZA KANUNU

*PROSECUTORS :SAVCI

*ADVOCATE :AVUKAT

*EVİDENCE :DELİL

*İNVESTİGATİON :SORUŞTURMA

*JUDİCİAL COUNCİL :HAKİMLERKURULU

*HUMAN RİGHTS :İNSAN HAKLARI

*CRUCİAL EVİDENCE :KESİNDELİLLER

*JUDİCİAL REFORM :YARGI REFORMU

*JUSTİCE AND DEVOLOPMENT PARTY:ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

*APPEAL :TEMYİZ

*SUPREME COURT OF APPEAL:YARGITAY

*HİGH CRİMİNİAL COURT :AĞIRCEZA MAHKEMESİ

*REGİONAL :BÖLGESEL

*JUDİCİAL BODİES :YARGI ORGANLARI

*REFORM PATH :REFORM POLİTİKASI

*REGİONAL COURT :BÖLGESEL MAHKEME

*PROFOUND İMPACT :DERİNETKİ

*TO RESOLVE :ÇÖZMEK

*ARREST :TUTUKLAMAK

*REVİSE OLD ONES :ESKİ OLANI DEĞİŞTİRME

*JURİSDİCTİON :YARGI ALANI

*JUDİCİAL SYSTEM :ADLİ SİSTEM

*LENGTH TRİALS :UZUN YARGILAMA

*MAJOR İSSUE :TEMEL MESELE

*WOES :FELAKETLER,ACILAR

*LABOR LAW :İŞ HUKUKUK

*CİVİL CHAMBER OF COURT OF APPEAL DECİSİONS:

YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI

*SOCİAL SECURİTY LAW :SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

*BUSİNESS RELATİONS :İŞ İLİŞKİSİ

*LAW MİNİSTER :ADALET BAKANI
*BAR COUNCİL :BARO

*WİTHDRAWN :İPTAL EDİLMİŞ

*SCHEME :PLAN

*TRAİNEESHİP :STAJ

*STRUCTURE :YAPI

*CİVİL LAW :MEDENİ HUKUK

*COSNTİTUTİONAL :ANAYASA

*FİRM SOLİCİTORS :AVUKATLIK BÜROSU

*MARKET POWER :PAZARGÜCÜ

*AUTO MAKER :OTOMOBİL ÜRETİCİSİ

*İNDEED :HAKİKATEN,GERÇEKTEN

*REWİEV :GÖZDEN GEÇİRMEK

*REGİSTERED :KAYDEDİLMİŞ;KAYITLI

*ASSOCİATİONS :DERNEK,BİRLİK

*ARTİCLES :MADDE,KANUN MADDESİ

*BRİEFLY :KISACA,AZ VE ÖZ

*STRUCTURE :YAPI,İNŞAAT

*CONDUCTİNG :YÖNETMEK,YÖNETİM

*CAPABLE :EHLİYETLİ;KUDRETLİ

*CORPARATİONS :ANONİMŞİRKET;ŞİRKET;TÜZEL KİŞİLİK

*PROVİDE :SAĞLAMAK

*EUROPEAN COURT OF JUSTİCE:AVRUPA ADALET DİVANI

*TREATY :ANLAŞMA

*İNVESTMENT POLİCY:YATIRIM POLİTİKASI

*EUROPEAN UNİON LAW:AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

*STABİLİTY:DENGE,İSTİKRAR

*BONA FİDE:İYİ NİYET

*FİNE :PARACEZASINA ÇARPTIRMAK

*REVOKE :İPTAL ETMEK

*RELİABLE:GÜVENİLİR

*DİSMİSS :İŞTENÇIKARMAK,KOVMAK

*İNFLUENCE:ETKİLEMEK

*İNVESTİGATE:İNCELEMEK

*GUARDİAN :VASİ

*İNHERİT :MİRAS ALMAK

*İNHERİTAGE :MİRASÇI

*PRİVARCY :GİZLİLİK

*REFUSE :REDDETMEK

*EXPECTATİON:BEKLENTİ

*İMPARTİAL :TARAFSIZ

*AVAİBLE :ERİŞİLEBİLİR

*MAJOR :TEMEL

*REPUTATİON :İTİBAR
*WARRANTLY :TEMİNAT

*REGİSTER :KAYDOLMAK

*OBTAİN :ELDEETMEK

*DEFİNE :TANIMLAMAK

*CONSEGUENCE:SONUÇ

*REASONABLE :GEÇERLİ

*NOTİCE :TEBLİĞ

*TERM :KOŞUL

*ABANDON :FERAGATETMEK

*PRODUCT :ÜRÜN

*İNOVATİON :YENİLİK

*PROTOYTPE :ESAS MODEL

*PENDİNG :BEKLEMEDE

*OPPURTUNİTY:FIRSAT

*VİCTİM :KURBAN

*İNCİDENT :OLAY

*GOOD WİLL :İYİ NİYET

*COMMERCE :TİCARET

*GROSS :BRÜT

*İNCOME :GELİR

*CONSUME :TÜKETMEK

*DEDUCTİON :KESİNTİ
*İNSOLVENT :ACİZ DURUMDA,BORÇÖDEYEMECEK DURUMDA

*APPEAL :DAHA YÜKSEKMAHKEMEYE,TEMYİZE BAŞVURMA

*MİLESTONE :KİLOMETRE TAŞI

*ENGAGEMENT:NİŞANLILIK

*PERMANENT :KALICI

*TREATMENT :TEDAVİ

*POLİCY :YÖNETİMPRENSİBİ

*PERMİSSİON :RESMİ İZİN

*DETERMİNATİON:MAKHEME KARARI

*EXPONSE :MASRAF

*REDUCE :AZALTMAK

*OWN :SAHİPOLMAK

*HİRE :İŞEALMAK

*SERVE :TEBLİĞETMEK

*JURİSDİCTİON :YARGI ALANI

*DEBT : BORÇ

*PROPERTY :MÜLKİYET

*CREDİTOR :ALACAKLI

*CUSTOM :GELENEK

*PLEA :DAVALININCEVAP DİLEKÇESİ

*CASE :DAVA

*PROBABLE CAUSE:MAKUL SEBEP
*İNSTALLMENT :TAKSİT

*BARGAİN :PAZARLIKYAPMAK

*WORTH :DEĞER

*MUTUAL :KARŞILIKLI

*JUSTİCE : ADALET

*AGREEMENT :ANLAŞMA

*PORTY :TARAF

*AVOW :AÇIKLAMAK

*LAST RESORT :SONÇARE

*DİSCHARGE :TAHLİYEETMEK

*LİABLE :SORUMLU

*REPAY :GERİÖDEMEK

*OBJECT :İTİRAZ ETMEK

*PENALTY :CEZA

*SACTİON :CEBRİTEDBİR

*AGENCY :DEVLETDAİRESİ

*BİLL OF LANDİNG :TAŞIMA SENEDİ

*LAW OF OBLİGATİON:BORÇLAR HUKUKU

*LETTER OF CREDİT :AKREDİTİF

*LONG TERM DEAL :UZUN SÜRELİSÖZLEŞME

*FOREİGN TRADE
DEPARTMENT :DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

Hızlı Teklif Almak için Formu Doldurun

Kurumsal Müşterilerimizin Avantajları

Gizlilik Güvencesi
Noter Onaylı Tercüme
Proje Yöneticisi
Süresiz Arşiv